Privacy Policy

Nadace Špuntici, IČO: 140 99 578, se sídlem Ortenovo náměsti 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2052 (dále jen

Provozovatel“) coby správce osobních údajů, timto informuje o zpracování osobních údajů, které provádí v souvislosti s výběrem peněžních prostředků v rámci veřejné sbírky a provozováním webových stránek dostupných z www.nadacespuntici.cz (dále jen „Web“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

1. Za jakým účelem, na základě jakých titulů a jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Kontaktní formulář

Potenciální příjemce podpory (tzn. nezletilá osoba) je oprávněn kontaktovat Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře na Webu Provozovatele, a to v souvislosti s žádosti o výběr finančních prostředků v rámci veřejné sbírky pro nezletilou osobu. V případě, že se potenciální příjemce podpory rozhodne Provozovatele kontaktovat touto cestou, bude Provozovatel zpracovávat následující osobní údaje:

 • identifikační údaje nezletilé osoby (jméno, příjmení);
 • identifikační údaje a kontaktní údaje osoby jednající za nezletilou osobu (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo);
 • informace z komunikace s osobou jednající za nezletilou osobu (informace o osobní situaci nezletilé osoby);
 • zvláštní kategorie osobních údajů nezletilé osoby ve smyslu čl. 9 GDPR, přičemž se bude jednat o údaje o zdravotním stavu nezletilé osoby.

Bez výše uvedených osobních údajů nemůže Provozovatel posoudit, zda bude žádosti o výběr finančních prostředků v rámci veřejné sbírky pro nezletilou osobu vyhověno.

Titulem zpracování osobních údajů nezletilé osoby a osoby jednající za nezletilou osobu je přijeti opatření před uzavřením smlouvy o zprostředkování na žádost nezletilé osoby.

Titulem zpracování zvláštní kategorie osobních údajů pro výše uvedené účely je souhlas nezletilé osoby, který byl udělen k výše uvedeným účelům Provozovateli nezletilou osobou udělen.

1.2. Uzavření a plnění smlouvy o zprostředkování

Aby Provozovatel mohl s nezletilou osobou sjednat smlouvu, na jejímž základě bude zprostředkován výběr finančních prostředků v rámci veřejné sbírky pro nezletilou osobu, potřebuje Provozovatel tyto osobní údaje:

 • –            identifikační údaje nezletilé osoby (jméno, příjmení, datum narození);
 • –            kontaktní údaje nezletilé osoby (adresa trvalého bydliště);
 • informace o osobní situaci nezletilé osoby;
 • osobní údaje nezletilé osoby zachycené na fotografiích a videích pořízených Provozovatelem v rámci pořizování fotografického záznamu a natáčení audiovizuálního záznamu za účelem propagace; zejména podoba a další osobnostní projevy nezletilé osoby.

Bez výše uvedených údajů (kromě osobních údajů nezletilé osoby zachycených na fotografii apod.) nemůže Provozovatel s nezletilou osobou smlouvu o zprostředkování uzavřít. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění smlouvy o zprostředkování na žádost nezletilé osoby.

Aby Provozovatel mohl smlouvu, kterou uzavřel s nezletilou osobou plnit, a tedy vytvořit příběh nezletilé osoby, která byla Provozovatelem vybrána jako příjemce podpory v rámci veřejné sbírky a zpřístupnit příběh na Webu Provozovatele a jeho profilech na sociálních sítich (včetně fotografií a videí) potřebuje Provozovatel tyto osobní údaje:

 • zvláštní kategorie osobních údajů nezletilé osoby ve smyslu čl. 9 GDPR, přičemž se bude jednat o údaje o zdravotním stavu nezletilé osoby

Bez výše uvedených údajů nemůže Provozovatel řádně plnit povinnosti, které mu plynou ze smlouvy o zprostředkování a nemůže tedy být naplněn účel dané smlouvy. Titulem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je souhlas nezletilé osoby, který byl udělen k výše uvedeným účelům Provozovateli nezletilou osobou udělen.

1.3. Propagace veřejné sbírky

Aby Provozovatel mohl vytvořit materiály, na jejichž základě bude propagována a podporována veřejná sbírka, potřebuje následující osobní údaje:

 • osobní údaje nezletilé osoby zachycené na fotografiích a videích pořízených Provozovatelem v rámci pořizování fotografického záznamu a natáčení audiovizuálního záznamu za účelem propagace; zejména podoba a další osobnostní projevy nezletilé osoby, které mohou zahrnovat také osobní údaje, které patří do zvláštní kategorie osobních údajů.

Bez výše uvedených údajů nemůže Provozovatel propagovat veřejnou sbírku. Titulem zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel je souhlas nezletilé osoby, který byl udělen k výše uvedenému účelu Provozovateli nezletilou osobou udělen.

1.4.        Uzavření a plnění darovací smlouvy

Aby Provozovatel mohl s osobou, která se rozhodne podpořit veřejnou sbírku formou peněžního daru ve výši touto osobou zvolené, a za timto účelem sjednat a uzavřít darovací smlouvu, potřebuje Provozovatel tyto osobní údaje dárce– fyzické osoby:

 • platební údaje dárce a údaje s tim související (zejména číslo bankovního účtu);

Bez výše uvedených údajů nemůže Provozovatel s dárcem darovací smlouvu uzavřít. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření darovací smlouvy na žádost dárce.

1.5.        Plnění povinnosti plynoucích z právních předpisů

Poskytovatel musí zpracovávat osobní údaje v případech, kdy mu to ukládá právní předpis. Pro tento účel Poskytovatel zpracovává zejména osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s povinnosti Poskytovatele vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinnosti, případně pak pro plnění povinnosti uložených zákonem o archivnictví.

1.6.        Oprávněné zájmy Poskytovatele

V odůvodněných případech může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana jeho oprávněných zájmů. Poskytovatel však vždy důsledně posuzuje a dbá, aby zájem na zpracování údajů za timto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

Obrana a uplatňování právních nároků: Osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je kromě výše uvedeného zajištění možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy. Údaje zpracováváme, abychom byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními předpisy. V této souvislosti zpracováváme typicky identifikační a kontaktní údaje zákazníka, případně osob jednajících s námi za zákazníka, údaje o uzavřených smlouvách, jejich plnění a komunikaci se zákazníkem, resp. osobami jednajícími za zákazníka.

2.              Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od subjektů údajů. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Osobní údaje můžeme předávat za podmínek stanovených právními předpisy orgánům veřejné správy, u nichž nám to právní předpis přikazuje, nebo pokud si to daný orgán v rámci svých kompetencí vyžádá.

Pro zpracování dat využíváme tyto zpracovatele:

 • Mgr. Alexandra Uherková, MBA

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, pokud není výše uvedeno jinak.

3.              Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně v elektronické podobě automatizovanými prostředky v našich IT systémech, případně v systémech našich jednotlivých zpracovatelů. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování.

Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesnosti apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Váš soukromý a osobní život.

4.              Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

 • 4.1.        Kontaktní formulář

Osobní údaje poskytnuté nezletilou osobou do kontaktního formuláře zpracováváme po dobu 1 měsíce. Tato doba je nezbytná k vyhodnocení, zda je nezletilá osoba vhodná na výběr peněžních prostředků v rámci veřejné sbírky. Nejdéle však osobní údaje zpracováváme po dobu trvání souhlasu nezletilého s jejich zpracováním.

4.2.        Smlouva o zprostředkování

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy, která byla uzavřena s nezletilou osobou, zpracováváme po dobu uzavírání a plnění povinnosti plynoucích z dané smlouvy.

Osobní údaje nezletilé osoby, které patří do zvláštní kategorie osobních údajů, a které byly nezletilou osobou Provozovateli poskytnuty za účelem uzavření a plnění smlouvy o zpracování, zpracováváme po dobu trvání souhlasu nezletilého s jejich zpracováním, nejdéle však po dobu trvání účinnosti smlouvy.

4.3.        Propagace veřejné sbírky

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání souhlasu nezletilé osoby s jejich zpracováním.

4.4.        Uzavření darovací smlouvy

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění darovací smlouvy s dárcem, zpracováváme po dobu uzavírání a plnění dané smlouvy (tj. po dobu nezbytnou k naplnění účelu darovací smlouvy).

4.5.        Plnění právních povinnosti

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinnosti zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis upravující daňové a účetní povinnosti Poskytovatele (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinnosti. Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Relevantní osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví po doby tam stanovené. Údaje zpracovávané pro účely vyřizování reklamací uchováváme po dobu běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, případně po dobu záruční doby.

4.6.        Oprávněné zájmy

Osobní údaje i po ukončení smlouvy se zákazníkem zpracováváme pro ochranu našich dalších oprávněných zájmů (tj. obrana před případnými nároky zákazníka nebo třetich stran, a to i před soudem) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pokud nedojde k zahájení příslušného řízení, uchováváme tyto údaje po dobu 5 (pěti) let od ukončení smluvního vztahu se zákazníkem.

4.7.        Delší zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedeno výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro další zpracování, typicky je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní.

5.              Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. Toto můžete realizovat pomocí e-mailu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu.

U osobních údajů, které nejsou zpracovány na základě souhlasu, není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

Vaše další práva:

Vždy Vás budeme informovat o:

 • ·        účelu zpracování osobních údajů,
 • ·        osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně

veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

 • ·        povaze automatizovaného rozhodování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového rozhodování pro subjekt údajů,
 • ·        příjemci, případně kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje předány, a v případě předání osobních údajů do třeti země i o vhodných zárukách vztahujících se na předání k zajištění bezpečnosti osobních údajů,
 • ·        plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,
 • ·        veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 • ·        požádat nás o vysvětlení,
 • ·        požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 • ·        požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, nebo požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 • ·        podat dotaz, resp. stižnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • ·        vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží zejména následující prostředky zabezpečení: implementace a vynucování interních předpisů na ochranu osobních údajů, antivirové ochrany, firewally, šifrování, řízení přístupu k osobním údajům a autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany a další.